Disclaimer

Definities

a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Kluthe: Kluthe Benelux B.V., Produktieweg 8, 2404 CC Alphen aan den Rijn
d. Website: de website onder kluthe.nl, inclusief alle subdomains en subdirectories;
e. Content: alle informatie beschikbaar op de Website, waaronder documenten die via de Website beschikbaar worden gesteld ten behoeve van het opvragen (downloaden), raadplegen en opslaan door een Gebruiker.

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
U kunt deze Website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, of anderszins in contact met u te treden, bijvoorbeeld indien u gebruik maakt van ons contactformulier. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Kluthe verzamelt uitsluitend persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Kluthe heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door via het contactformulier contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Kluthe, of een bestelling bij Kluthe te plaatsen.

Kluthe gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Kluthe heeft verstrekt.

Als de Gebruiker Kluthe om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Kluthe de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.

Als de Gebruiker een bestelling doet, gebruikt Kluthe de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.

Kluthe kan de persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Kluthe die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met Kluthe via info@kluthe.nl.

Kluthe zal de persoonsgegevens van Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

– dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het verzoek, de overeenkomst en bestelling en de doorgifte conform de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden geschiedt aan een door Kluthe ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Kluthe een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;

– of Kluthe op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker Kluthe bereiken op info@kluthe.nl of per brief aan Kluthe.

Kluthe bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 60 maanden na het laatste bezoek van de Website, tenzij Kluthe op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. Kluthe heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Kluthe behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Kluthe adviseert de Gebruiker regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle Content is uitsluitend bedoeld teneinde de gebruiker te informeren omtrent de onderneming en het productaanbod van Kluthe. Aan de Content kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Alle informatie met betrekking tot het productaanbod van Kluthe, technische specificaties van de producten, aanwijzingen ten behoeve van gebruik van de producten en gebruiksmogelijkheden zijn het resultaat van de praktijkervaring van Kluthe in combinatie met uitgebreide laboratoriumonderzoeken. Gebruiker dient desalniettemin niet te handelen op basis van de beschikbaar gestelde Content, als opgenomen in bijvoorbeeld product-informatiebladen, dan na het inwinnen van nader professioneel advies bij Kluthe.
Er wordt geen enkele expliciete of impliciete verklaring verstrekt of garantie geboden ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de Content, en voor zover toegestaan krachtens wet aanvaardt Kluthe geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen en/of schade van enige (rechts)handeling dan wel omissie door de Gebruiker, hetzij enige andere (rechts)persoon, op basis van de Content.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op de Website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om de Website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht en alle andere (intellectuele eigendoms-) rechten op deze Website en de Content berusten bij Kluthe. Verveelvoudiging of openbaarmaking in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Kluthe.