Disclaimer

Disclaimer

Definities

a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Kluthe: Kluthe Benelux B.V., Produktieweg 8, 2404 CC Alphen aan den Rijn
d. Website: de website onder kluthe.nl, inclusief alle subdomains en subdirectories;
e. Content: alle informatie beschikbaar op de Website, waaronder documenten die via de Website beschikbaar worden gesteld ten behoeve van het opvragen (downloaden), raadplegen en opslaan door een Gebruiker.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

Privacy algemene website

U kunt de website van Kluthe Benelux BV (“KLUTHE”) gebruiken zonder uw identiteit kenbaar te maken. Hieronder ziet u welke gegevens we standaard bijhouden wanneer u de website bezoekt.

Identiteit en contactgegevens van de beheerder en medewerker voor gegevensbescherming

KLUTHE is als beheerder van persoonlijke gegevens verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens conform de van toepassing zijnde wetten en voorschriften voor bescherming van persoonsgegevens.

Mocht u vragen hebben over het verwerken van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de medewerker die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens bij KLUTHE op avg@kluthe.nl of per post of telefoon op:

Kluthe Benelux BV, Postbus 312, NL-2400 AH Alphen aan den Rijn, Nederland, +31 172 516 000

Welke categorieën persoonsgegevens verwerkt KLUTHE, voor welke doeleinden en op basis van welke wetten?

Wanneer u de website van KLUTHE opent, is uw webbrowser in technisch opzicht geconfigureerd om automatisch de volgende gegevens te verzenden (“loggegevens”) naar onze webserver, die we bijhouden in logbestanden:

  • Datum van toegang
  • Tijd van toegang
  • URL van de betreffende website
  • Opgehaalde bestand
  • Gegevensvolume verzonden
  • Browsertype en versie
  • Besturingssysteem
  • IP-adres
  • Domeinnaam van uw internetprovider

Dit is exclusieve informatie waarmee u niet kunt worden geïdentificeerd. Deze informatie is nodig voor technische doeleinden zodat we de juiste inhoud kunnen leveren die door u wordt gevraagd. Het verzamelen hiervan is een onvermijdelijk aspect bij het gebruiken van websites. De loggegevens worden geanalyseerd voor louter statistische doeleinden ter verbetering van onze website en de onderliggende functies ervan. KLUTHE verwerkt uw persoonlijke gegevens op basis van juridische grondslag van legitiem belang. Het legitieme belang van KLUTHE omvat het belang om de website te beheren volgens redelijke zakelijke methoden en om de beschikbaarheid en de functionaliteit van de website te onderhouden.

Cookies

We maken gebruik van cookies en trackingpixels voor het verzamelen van gegevens over uw gebruik van de website, zodat we de website kunnen afstemmen op de behoeften van de gebruikers. Het verzamelen van dit gegevensgebruik en het opstellen van een gebruiksprofiel wordt uitgevoerd op een anonieme basis met behulp van een cookie-ID. Deze gebruiksprofielen worden in volledig geanonimiseerde vorm gemaakt en opgeslagen. We combineren de gegevens niet met uw naam of met enige andere informatie zoals uw e-mailadres die uw identiteit zou kunnen prijsgeven.

Cookies kunnen niet worden gebruikt voor het uitvoeren van programma’s of voor het overbrengen van virussen naar uw computer. Met de informatie in cookies kunnen we de navigatie vereenvoudigen en de juiste weergave van onze website faciliteren.

Onze website is voorzien van een eigen cookieverklaring waarop u als gebruiker het exacte gebruik van cookies voor die specifieke website kunt zien.

Doorgeven van gegevens aan derden

KLUTHE kan, als dat nodig is om te voldoen aan het doel van het verwerken van persoonsgegevens of als dat wordt vereist door wet- of regelgeving, uw persoonsgegevens delen met een ander Kluthe Group-bedrijf, waaronder bedrijven buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EU/EEA). KLUTHE kan ook als het nodig is om te voldoen aan het doel van het verwerken van persoonsgegevens, deze delen met derde bedrijven en leveranciers waaronder bedrijven en leveranciers buiten de EU/EEA.

We werken met verschillende serviceproviders om de website van KLUTHE te leveren. KLUTHE zal zorgdragen voor adequate beschermingsniveaus voor uw persoonsgegevens, zoals wordt vereist door de toepasselijke wetten op gegevensbescherming.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites. We hebben geen invloed op de naleving of niet-naleving door de operators van deze websites als het gaat om de voorzieningen op het gebied van gegevensbescherming.

Hoe lang bewaart KLUTHE uw persoonsgegevens? 

KLUTHE bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om te voldoen aan de doelstellingen waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld.

Uw rechten inzake gegevensbescherming

U heeft het recht om van KLUTHE informatie te krijgen over de persoonsgegevens die worden verwerkt door KLUTHE en de toegang tot deze persoonsgegevens. U heeft ook het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens als deze onjuist zijn en u kunt een verzoek indienen tot het wissen van uw persoonsgegevens. Verder heeft u het recht een verzoek in te dienen tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, wat inhoudt dat u KLUTHE verzoekt om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken onder bepaalde omstandigheden. U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van een legitiem belang of verwerking voor direct marketing. U heeft ook het recht op gegevensoverdracht (overdracht van uw persoonsgegevens naar een andere gegevensbeheerder), als de verwerking door KLUTHE van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw instemming, of contractuele verplichting en wanneer die is geautomatiseerd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle Content is uitsluitend bedoeld teneinde de gebruiker te informeren omtrent de onderneming en het productaanbod van Kluthe. Aan de Content kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Alle informatie met betrekking tot het productaanbod van Kluthe, technische specificaties van de producten, aanwijzingen ten behoeve van gebruik van de producten en gebruiksmogelijkheden zijn het resultaat van de praktijkervaring van Kluthe in combinatie met uitgebreide laboratoriumonderzoeken. Gebruiker dient desalniettemin niet te handelen op basis van de beschikbaar gestelde Content, als opgenomen in bijvoorbeeld product-informatiebladen, dan na het inwinnen van nader professioneel advies bij Kluthe.
Er wordt geen enkele expliciete of impliciete verklaring verstrekt of garantie geboden ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de Content, en voor zover toegestaan krachtens wet aanvaardt Kluthe geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen en/of schade van enige (rechts)handeling dan wel omissie door de Gebruiker, hetzij enige andere (rechts)persoon, op basis van de Content.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op de Website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om de Website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht en alle andere (intellectuele eigendoms-) rechten op deze Website en de Content berusten bij Kluthe. Verveelvoudiging of openbaarmaking in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Kluthe.